Thông tin tìm kiếm

Từ khóa:

Danh sách văn bản

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
  36/2013/TT-BGDĐT    06/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  05/2012/QĐ-UBND    08/03/2012 Quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015
  10/2012/NĐ-CP    17/02/2012 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
  103/KH-BGDĐT    17/02/2012 PHỤ LỤC 1: Mẫu báo cáo sơ kết 4 năm về triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  103/KH-BGDĐT    17/02/2012 Kế hoạch kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH    19/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg
  1666/QĐ-BGDĐT    04/05/2012 Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP
  21 /2012/TT-BGDĐT    15/06/2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
  32/2010/TT-BGDĐT    02/12/2010 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
  28/2011/TT-BGDĐT    15/07/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??