Thông tin tìm kiếm

Từ khóa:

Danh sách văn bản

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
  1835/QĐ-BTP    16/07/2013 Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
  1836/QĐ-BTP    16/07/2013 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
  Công ước số 138    16/04/2010 Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973
  Công ước số 182    15/03/2010 Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999
  Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em    02/09/1990 Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??