Kỹ năng BVCSTE

Triển khai thí điểm hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng

(QT) - Những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) đã được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, UBMTTQVN, các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và mỗi gia đình, nhờ vậy các chỉ tiêu về BVCSTE đã đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, trên thực tế một số quyền trẻ em ở một vài địa phương chưa thực hiện đầy đủ, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích, vi phạm pháp luật, ngược đãi, bạo lực vẫn còn tồn tại. 

Để khắc phục những vấn đề này, tiến tới xây dựng một cộng đồng an toàn, quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, ngày 1/9/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1408/CT-TTg về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

Theo đó, Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH có công văn số 697/BVCSTE về việc triển khai thí điểm hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng; UBND tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 7/4/2010 về triển khai thực hiện chỉ thị 1408/CT-TTg. Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB &XH đã xây dựng kế hoạch tổ chức thí điểm hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. 

 

Trao học bổng Liliane Fonds- Hà Lan cho học sinh, sinh viên khuyết tật năm học 2009- 2010.


Việc xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng nhằm tăng cường công tác BVCSTE khỏi những nguy cơ và xâm hại quyền trẻ em, ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em, xây dựng môi trường phù hợp với trẻ em. 

Xây dựng mạng lưới cán bộ làm công tác BVCSTE ở xã, phường, cộng tác viên, tình nguyện viên, các câu lạc bộ hoạt động tuyên truyền vì trẻ em, thống nhất cơ chế hoạt động, xây dựng hoàn thiện bộ dữ liệu cơ sở về BVTE để theo dõi, quản lý. 

Phấn đấu 100% cán bộ xã, phường, thị trấn, cộng tác viên, tình nguyện viên, các câu lạc bộ hoạt động tuyên truyền vì trẻ em thuộc địa bàn dự án được nâng cao năng lực, có kỹ năng chuyên môn về BVCSTE, có năng lực quản lý giám sát, tuyên truyền. Đảm bảo hầu hết trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tư vấn, can thiệp trợ giúp. Đánh giá và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai thí điểm làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh triển khai mô hình trên diện rộng. 

Mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng được Sở LĐ-TB&XH (do tổ chức Plan hỗ trợ kinh phí) xây dựng và triển khai thí điểm tại 2 huyện Đakrông và Vĩnh Linh trên địa bàn 7 xã gồm: Mò Ó, Đakrông (huyện Đakrông), Vĩnh Sơn, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang, Vĩnh Tú và Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh). 

Theo đó, hệ thống BVTE tại cộng đồng là tổ chức liên ngành gồm ban chỉ đạo cấp tỉnh, ban điều hành cấp huyện, nhóm công tác liên ngành cấp tỉnh và huyện, ban bảo vệ trẻ em cấp xã, phường, thị trấn. Hệ thống BVTE dựa vào cộng đồng chịu sự quản lý trực tiếp của UBND các cấp, ngành LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai các hoạt động BVCSTE tại cộng đồng. 

Nhiệm vụ của hệ thống BVTE dựa vào cộng đồng nhằm đảm bảo việc phòng ngừa, can thiệp sớm và đáp ứng nhu cầu bảo vệ trẻ em, cụ thể: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND các cấp về những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vận động và tiếp nhận các nguồn lực nhằm hỗ trợ cho hoạt động tư vấn, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Phối hợp cung cấp các thông tin dịch vụ về những vấn đề liên quan đến trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên các lĩnh vực tâm lý-xã hội, giáo dục, hướng nghiệp, việc làm, chính sách pháp luật, sức khoẻ, lao động; cùng các ngành đảm bảo an toàn trẻ em trong các trường hợp rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; cung cấp các dịch vụ BVCSTE ở 3 cấp độ: Phòng ngừa, can thiệp sớm, bảo vệ và phục hồi để các em sớm hoà nhập vào cộng đồng. Truyền thông tư vấn nâng cao nhận thức cộng đồng và các kỹ năng phòng tránh nhằm phòng ngừa trợ giúp các em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

Thời gian triển khai thí điểm hệ thống BVCSTE dựa vào cộng đồng được chia làm 2 giai đoạn: Năm 2010: Xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt, thành lập BCĐ và ban điều hành các nhóm công tác xã hội; Ban bảo vệ trẻ em tại cộng đồng và nhóm cộng tác viên thuộc xã Đakrông và xã Vĩnh Long. Đến tháng 9/2010, tiếp tục thành lập BCĐ và điều hành các nhóm công tác xã hội; Ban BVTE tại cộng đồng và nhóm cộng tác viên gồm 5 xã còn lại của vùng dự án Plan: Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp, Vĩnh Sơn, Vĩnh Giang và Mò Ó. Giai đoạn 2: Đánh giá rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai diện rộng trên địa bàn tỉnh. 

Ông Hoàng Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh&Xã hội cho biết: Sau khi ban hành kế hoạch xây dựng thí điểm hệ thống BVTE dựa vào cộng đồng, các ngành liên quan đã có văn bản giới thiệu thành viên tham gia ban chỉ đạo BVCSTE của tỉnh, hiện Sở đang hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập BCĐ. 

Ở các ngành thuộc 2 huyện có 7 xã nằm trong vùng dự án cũng đang triển khai thực hiện các bước đầu tiên của kế hoạch, cơ bản đã hình thành ban điều hành huyện, ban BVTE cấp xã, phường, thị trấn, cộng tác viên BVTE thôn, bản, nhóm trẻ em nòng cốt. 

Từ ngày 20-24/5/2010, Ban BVTE tỉnh và Tổ chức Plan đã tổ chức 2 lớp tập huấn về quyền trẻ em và hệ thống báo cáo bằng biểu mẫu cho 42 người là giáo viên cốt cán, Ban BVTE ở các thôn xã Vĩnh Long (Vĩnh Linh). 

Dự kiến từ ngày 5-8/6/2010, sẽ tiếp tục hoàn thành 2 lớp tập huấn còn lại ở Vĩnh Long rồi lần lượt tổ chức các lớp tập huấn ở xã Mò Ó (Đakrông). Từ nay đến năm 2011, sẽ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống BVTE ở 7 xã vùng dự án. Sau đó, tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và xây dựng hệ thống BVTE trên toàn tỉnh. 

                            BÁO QUẢNG TRỊ

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??